Warning: Use of undefined constant autor - assumed 'autor' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/hosting/korene.sk/www/wp-content/themes/korene/functions.php on line 791
Ako citovať – KORENE.SK
/Ako citovať

Ako citovať

…at progress

Na Slovensku používame pri vedeckom texte bibliografické odkazy podľa noriem STN ISO 690 (01 0197) Dokumentácia. Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra (ISO 690:1987, Documentation — Bibliographic references — Content, form and structure) z roku 1998 a STN ISO 690-2 (01 0197) Informácie a dokumentácia. Bibliografické citácie. Časť 2: Elektronické dokumenty alebo ich časti (ISO 690-2:1997, Information and documentation — Bibliographic references — Part 2: Electronic documents or parts thereof) z roku 2001.

Úplný zápis používame pre použitú literatúru na konci hlavnej časti textu v zozname bibliografických odkazov.

Skrátený zápis slúži pre citovanie priamo v texte. Historici používajú štandardne priebežné číslovanie odkazov v hornom indexe podľa konvencie Chicago (University of Chicago) do poznámok pod čiarou na príslušnej stránke. Menej často, vo výpravnejších monografiách a encyklopedických dielach, zapisujeme poznámky v hornom indexe na konci textu so záverom podľa metódy MLA (Modern Language Association). Archeológovia a ďalšie spoločenské odbory často využívaju citačnú konvenciu APA (American Psychological Association), kde sa cituje priamo v texte vo formáte Priezvisko autora (rok vydanie, strana). Metódy zapisovania citácii nikdy nekombinujeme.

Bibliografický odkaz na monografiu

Úplný zápis

  • BLOCH, Marc: Králové divotvůrci: Studie o nadpřirozenosti přisuzované královské moci, zejména ve Francii a Anglii. Prel. Irena Kozelská. 1. vydanie. Praha : Argo, 2004. 534 s. Historické myšlení. Prekl. z franc. orig.  Étude sur le caractère surnaturel attribué la puissance royale, particulièrement en France et en Angleterre. ISBN 80-7203-626-2.
  • HRUBÝ, Tomáš: Osídlenie dolného Považia v stredoveku: Príspevok k dejinám sídelného vývoja západného Slovenska. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce; Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2015. 250 s. ISBN 978-83-7490-900-6.

Skrátený zápis

  • BLOCH, Marc: Králové divotvůrci. 2004.
  • HRUBÝ, Tomáš: Osídlenie dolného Považia v stredoveku. 2015. s. 25-26.

Poznámky

  • Autorov uvádzame nanajvýš troch pri kolektívnej publikácii. Autorov oddelíme čiarkou alebo dlhým spojovníkom. Pri väčšom počte uvedieme maximálne troch a ostatných skryjeme pod položku et al. alebo a i. (a kol. je zastarané). Pri korporácii uvedenej ako autor použijeme zápisy Ministerstvo obrany alebo Ministerstvo obrany (Bratislava). Pri zostavovateľoch edícií alebo prameňov za meno doplníme spresňujúce skratky (ed.), (eds.), (zost.), (red,). Po správnosti by mali byť editori uvedení až za názvom diela, ale pri histórii sa tak často nedeje ani pri diplomatároch a ešte menej pri zborníkoch.
  • Vydanie sa uvádza povinne s výnimkou, ak ide o 1. vydanie.
  • Počet strán používáme pri úplnom zápise vo forme celkového rozsahu napríklad 250 s. Pri poznámkovom aparáte napíšeme konkrétnu stranu, na ktorú odkazujeme, čo je nepovinný údaj, ale v praxi historika je zase štandardný, teda s. 25-26.
  • ISBN by sa mal povinne používať aj pri skrátenom zápise, ale v praxi sa nepoužíva.

Použitá literatúra

Napísal | 2017-10-13T11:44:49+01:00 13/10/2017|Kategórie: Dejiny, Nezoradené, Pomôcky|

O prispievateľovi: