/Internetové zdroje
Internetové zdroje 2017-12-04T08:48:54+00:00

Internetové zdroje

Online knižnice

Online pramene

 • Pamäť bez hraníc. Pramene z rakúskych a slovenských archívov online z inštitúcií:
  • Archív hlavného mesta SR Bratislava. Zápisnice zo zasadnutí mestskej rady (1402-1722), o trestoch (1435-1786), testamenty (1427-1886), komorná kniha (1434-1595), registre, majetkové prevody, zoznamy, indexy a sčítania.
  • Štátny archív v Bratislave (Bratislavská župa I.). (1573-1794).

Historické školy a spolky

Katedry histórie na Slovensku

Zborníky

Periodické zborníky

Vysokoškolské periodické zborníky

 • Acta historica Neosoliensia. Banská Bystrica : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystric, . ISSN 1336-9148.
 • Acta Historica Posoniensia. Bratislava : Katedra Všeobecných dejín, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 2001-.
 • Annales historici Presovienses. Prešov : Inštitút histórie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, 2006-. ISSN: 1336-7528. Čiastočne dostupné online.
 • Byzantinoslovaca. Bratislava : Byzantologický seminár Alexandra Avenaria pri Katedre Všeobecných dejín, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 2006-.
 • Dejiny. Prešov : Inštitút histórie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, 2006-. ISSN: 1337-0707. Dostupné online.
 • Historia Ecclesiastica. Časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe. Prešov : Centrum excelentnosti sociohistorického a kultúrnohistorického výskumu, Prešovská univerzita v Prešove, 2011-. ISSN: 1338-4341. Dostupné online.
 • Historia Nova. Bratislava : Katedra slovenských dejín, Filozofická fakulta, Univerzity Komenského v Bratislave, 2010-. ISBN: 978-80-8127-186-1. Dostupné online.
 • Historica. Bratislava : Filozofická fakulta, Univerzity Komenského v Bratislave, ?-. ISBN: 978-80-970317-4-9. Čiastočne dostupné online.
 • Konštantínové listy. Nitra : Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2008-. ISSN 1337 ‑8740. Dostupné online.
 • Mesto a dejiny. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012-. ISSN: 1339-0163. Dostupné online.
 • Musica. Bratislava : Filozofická fakulta, Univerzity Komenského v Bratislave, ?-2014. ISBN: 978-80-223-2450-2. Čiastočne dostupné online.
 • Musica archaeologica. Bratislava : Filozofická fakulta, Univerzity Komenského v Bratislave, 2016-. ISBN: 978-80-223-2450-2. Čiastočne dostupné online.
 • Nové historické rozhľady. Trnava : KHSŠ, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, 2011-. ISSN: 1338-4813.
 • Studia Historica Nitriensia. Nitra : Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 1993-. ISSN 978-80-8094-836-8. Dostupné čiastočne online.
 • Studia Historica Tyrnaviensia. Trnava : Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, 2002-.
 • Testimonia Theologica – internetový časopis. Bratislava : Evanjelická bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 2007-. ISSN 1337-6411.
 • Verbum Historiae. Bratislava : Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 2008-. ISSN: 1339-4053. Dostupné online.
 • Via historiae. KHSŠ, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, 2011-. ISSN: 1339-1801.
 • Vox discipuli historiae. Nitra : Katedra histórie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011-2015. ISBN 978-80-558-0945-8. Dostupné online.

České periodické zborníky

 • Archaeologia historica. Brno : Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2010-. ISSN: 0231-5823 print; ISSN: 2336-4386 online. Dostupné online.
 • Archeologické rozhledy. Praha :  Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 1949-. ISSN 0323–1267. Dostupné online.
 • Studia archaeologica Brunensia. Brno : Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2013-. ISSN: 1805-918X print; ISSN: 2336-4505 online. Dostupné online.
 • Studia historica Brunensia. Brno :  Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2009-. ISSN: 1803-7429 print; ISSN: 2336-4513 online. Dostupné online.

Monografie

Edície

 • Studia Christiana vydáva Centrum pre štúdium kresťanstva v Banskej Bystrici od roku 2006 pod vedením Rastislava Kožiaka. Dostupné celé vydania.

Monografie

Kolektívne monografie

Objekty

Pamiatky.sk